top of page

בית המשפט העליון (עע"מ 6145/12 - עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן, חבר המועצה ואח'(*)) קבע לאחרונה בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים כי שרותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון כפופים לחוק המכרזים ובכדי שרשות מקומית תקבל שירותים כאלה ותשלם עבורם  עליה לערוך מכרז. פסיקה דומה קבע בית המשפט העליון כבר לפני מספר שנים גם בנושא ספקי מערכות מחשוב. החלטה זאת מעוררת גל מכרזים מסוג נוסף ברשויות המקומיות שסברו עד כה כי שרותים אלה אינם מחוייבים במכרז למרות שההייקף  הכספי של ההתקשרות חורג בדרך כלל  ממדרגת ההתקשרויות הפטורה ממכרז

 

מניב פיננסיות מקבוצת  מניב הכנסות בע"מ מספקת ייעוץ וליווי למכרזים לקבלת שירותי הנהלת חשבונות, חשבות, חשבונאות וראיית חשבון במיקור חוץ.  המשרד  מתמחה בייעוץ לרשויות מקומיות, ועדות לתכנון ובניה, חברות כלכליות ותאגידי מים. שיטת הפעולה שלנו הינה הכנת מכרז איכות , עבודה משותפת עם הלקוחות והשגת יעדים הנקבעים ונמדדים בשיתוף הלקוחות.

 

במסגרת שלבי הכנת המכרז אנו:

  • נפגשים עם מקבלי ההחלטות ברשות המקומית.

  • מגדירים את היקף העבודה הנדרשת.

  • מכינים אמדן במשותף עם הרשות.

  • מכינים את מסמכי המכרז: לרבות פרק מינהלי, אמות מידה מפורטות לקבלת החלטה, SOW, חוזה יעודי.

  • מבצעים עידכונים בהתאם להנחיות היועצים המשפטיים והביטוחים של הרשות.

  • מכינים טיוטת מענה לפנית המציעים לאחר הפירסום.

  • מלווים את הוועדה המקצועית מטעם הרשות בביצוע דרוג איכות המציעים בהתאם לאמות מידה מוגדרות         מראש במסמכי המכרז.

  • מכינים ריכוז נתונים המשלב דרוג איכות ודרוג מחיר מוצע להגשה לוועדת המכרזים.

  • שלבי עבודה מפורטים בהתאם למסמך ההתקשרות עם הלקוח.

 

מכרז איכות הינו תהליך מורכב אותו יש לבצע בקפדנות ובמקצוענות שלב אחר שלב. הקפדה מדוקדקת על תנאי סף, אמות מידה, פרטים ושלבים תסייע לביצוע תהליך איכותי ולהגעה לשביעות רצון של הרשות המקומית ושל הגורמים האחרים. ניהול חלקי, קיצורי דרך, ומסמכים שאינם מוקפדים עלולים לגרור את הרשות המקומית לתהליך מסורבל, מכאיב עד לכדי דיונים בבתי משפט, ולחייב תוצאות שאינן הולמות את צרכי הרשות.

 

(*) - לינק לסקירת פסק הדין באתר של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 

bottom of page