top of page

עקרונות פעולה והבהרות

 

 

א. עקרונות:

 • אמינות

 • דייקנות

 • הוגנות

 • מוכוונות ללקוח ולצרכיו

 • יושרה (אינטגריטי)

 • דיסקרטיות

 • מחוייבות לכללי אתיקה של לשכת מנתחי מערכות מידע ממוחשבות במדינת ישראל

 • אסרטיביות

 • עבודה בהתאם לזמן מתוכנן – פעיליות מתוכננות מראש ומבוצעות בזמן המתוכנן

 • עובדים אצל הלקוח, עבור הלקוח באובייקטיביות

 • עסקים עושים ב Win Win Win הלקוח, הספק ומניב יצאו נשכרים מהעבודה

 • שיתוף מלא של נציגי הלקוח בתהליכי העבודה

 • שקיפות מיירבית בכל הנושאים הרלוונטיים

 • פעולה בהתאם להנחיות רגולטוריות ומשפטיות

 • תמורה מקבלים אך ורק מהלקוח – אין מקבלים כל עבודה או תמורה ישירה או עקיפה מספקים המתחרים במכרזים בהם אנו מעורבים

 • אחריות תאגידית - תרומה ומעורבות מקצועית וקהילתית – פירסום מאמרים בתחומים מקצועיים. תרומה לקהילה בה אנו חיים.

 

ב. הבהרות באשר להתקשרות עם לקוחות

 • תוקף הצעותינו מוגבל בהתאם לרשום בהצעה

 • לכל התשלומים  מתווסף מע"מ כחוק

 • תנאי תשלום:  שוטף, בהתאם לאבני הדרך המוגדרות בהצעתינו.

 • העלות בפרוייקטים בתשלום קבוע כוללת עד מספר  ימי עבודה לפגישות באתר הלקוח. מעבר לכך משולם באישור מראש של הלקוח לפי תעריף שעתי

 • עבודת הכנת המכרז תתבצע בהיקף של שעות כמוגדר בהצעה. מעבר לכך ישולם בנפרד באישור מראש של ללקוח לפי תעריח שעתי.

 • עלות שעתית תחושב לפי תעריף יועץ 2 חשכ"ל משרד האוצר (267 ש"ח לפני מע"מ) או כפי שתעודכן מפעם לפעם על ידי משרד האוצר.

 • העלות כוללת שכר עבודה. הוצאות צד ג', חומרים, הדפסות, פרסומים על ידי הלקוח

 • עבודות אחרות לנושאים החורגים מההצעה ישולמו לפי תעריף שעתי.

 • בכל מקרה, מניב הכנסות לא תישא בנזקים העולים על גובה תשלום שכר הטרחה מהלקוח

 • לליווי תהליכי מכרז יש צורך במעורבות יועמ"ש הלקוח.

 • הלקוח ימנה איש/ת קשר לריכוז הפרויקט בתאום עם מניב. איש/ת הקשר ירכז מידע ויסייע בביצוע העבודה

 • זכויות היוצרים והקיניין הרוחני במסמכים לרבות מסמכי המכרזים שמורות למניב הכנסות

 • תכולת ההצעות  והעלויות כמכלול

 

 

bottom of page